Bring Your New Digital Learning Environments

เปลี่ยนชั้นเรียนของคุณให้เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาดิจิทัล ด้วยระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบสมาร์ทของเรา

ดูคอร์สทั้งหมด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Assoc.Prof.Dr.Sumalee Chaijaroen, Dean of faculty of education

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคการศึกษาดิจิทัล ด้วยการสร้างและพัฒนาระบบที่สนับสนุนความอัจฉริยะด้านการศึกษา (Smart education) ซึ่งจะต้องผสานร่วมทั้งศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environments) ของชั้นเรียนในทุกระดับการศึกษาที่ตอบสนองทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า สำหรับระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ “EduLearn” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและยังออกแบบที่อาศัยพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ทีมพัฒนาของเรายังไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ให้ต่อยอดไปเรื่อยๆพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษายุคใหม่ที่เป็นพลวัตร

บริการ

...
Digital Classroom

สร้างชั้นเรียนแบบดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ตอบสนองทุกอุปกรณ์

...
Digital Instructional Design

ตอบสนองการออกแบบการสอนดิจิทัล ที่เน้นกิจกรรมการสร้างความรู้ และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

...
Digital Tools

เครื่องมือสำหรับการสอนและการเรียนรู้ที่ง่ายเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการศึกษาอื่นๆ

...
Digital Resources

สร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทั้ง VDO มัลติมีเดีย ebook และเทคโนโลยีคลาวด์

Digital Learning Environments

เปลี่ยนชั้นเรียนแบบเดิมให้เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล

Active Learning Environments

สร้างชั้นเรียนเชิงรุกที่ตอบสนองการสร้างความรู้ การเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน

Collaborative Learning Environments

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

Scaffolding and Coaching

การช่วยเหลือในการเรียนรู้และการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคล

ติดต่อ

ที่อยู่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

อีเมล

Webmaster
Poramin@kkumail.com

โทรศัพท์

043-202406
043-343452-3